Mỗi loại lốp xe ô tô đều đã được thiết kế phù hợp với đặc thù khí hậu